Stel je vraag

Het OLVE team staat je graag te woord voor al je vragen.

Je kan op de volgende wijze contact opnemen:

  • een e-mail sturen naar info@olve.be

  • telefoneer naar 03 449 56 25 (campus Edegem)

  • telefoneer naar 03 449 62 80 (campus Mortsel)

  • dit contactformulier invullen

 

Ik ben:
Ik word liefst gecontacteer via:
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

New Page

privacyverklaring (lln.-ouder) KOBA ZuidkANT vzw

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 verantwoordelijken

Het schoolbestuur, schoolbestuur, KOBA ZuidkANT vzw, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens van onderstaande scholen:

Sint-Jozefsinstituut Basisschool (8151)
Sint-Jozefschool (10546)
Sint-Lutgardisschool (10488)
Zonnekesschool (10454)
Sint-Hubertusschool (10587)
Mater Christi (9928)
Olve-basisschool (009803)
Olve-Familia (112631)
Lagere school De Link (9787)
Kleuterschool De Link (110627)
Kleuterschool Familia (9829)
Vrij Technisch Instituut (30502)
OLVE (127944)
OLVE middenschool (127051)
Sint-Jozefsinstituut (29793)
KASO Mortsel (129411)

Op onze scholen is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@zuidkant.be.

Het  aanspreekpunt  informatieveiligheid  en/of  de  directie  van  onze  scholen kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 verwerkingen

2.1 verwerkingsdoeleinden

Op onze scholen verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

●    leerlingenrekrutering;
●    leerlingenadministratie;
●    leerlingenbegeleiding;
●    leerlingenevaluatie;
●    public relations;
●    toezicht op telecommunicatie;
●    camerabewaking. (1) 

(1) Enkel in volgende scholen: Olve, Olve Middenschool, Olvebasis, Mater Christi, Sint-Jozefsinstituut, Olve-Familia (gepland), Familia

2.2 verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in onze scholen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

●  identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
●    persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
●     elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
●    privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
●    evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
●     gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
●     opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatiebeslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
●    aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
●    afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
●    bewakingsbeelden. (2)

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

 

2.3 verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in onze scholen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

●    elementaire identificatiegegevens;
●    gezinssamenstelling;
●    privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
●    financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 ontvangers

●     Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
●     het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
●    het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
●    bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
●     bij  inspectie  is  het  mogelijk  dat  een  onderwijsinspecteur  ook  toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

 (2) Enkel in volgende scholen: Olve, Olve Middenschool, Olvebasis, Mater Christi, Sint-Jozefsinstituut, Olve-Familia (gepland), Familia


2.5 verwerkers

In bijlage 1 vindt u de verschillende platformen die binnen KOBA ZuidkAnt gebruikt worden bij de verwerking van leerlingengegeven.

2.6 voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

 Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op onze scholen kan je raadplegen op de website van onze school of opvragen via: privacy@zuidkant.be

 

3 rechten inzake privacy

3.1 rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 ●     recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;

●    recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;

●    recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen.

U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;

●     recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;

●     recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;

●     recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);

●     recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;

●     recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@zuidkant.be. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

 3.2 gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

●    toezicht op telecommunicatie;
●    de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

  

3.3 geautomatiseerde besluitvorming

Op onze scholen worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

3.4 al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op onze scholen te kunnen starten. Met uitzondering van:

●    rijksregisternummer (3);
●    gezondheidsgegevens (4);
●    afbeeldingen (voor public relations);

   

(3) De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

(4) De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg-  of
gezondheidsgegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.


Bijlage 1:
platformen die leerlingengegevens verwerken:

 Op onze scholen worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 Leerlingvolgsystemen:

●   Smartschool (5)
●   Schoolonline/Bingel (6)
●   WISA (7)
●   Zorgkompas (8)

 Administratieve diensten:

 ●   Smartschool
●   Informat (9) (Plantyn)
●   WISA
●   I-school (10)
●   Exact Online
●   Mijnonderwijs (directies en enkele secretariaatsmedewerkers)

 
platformen die leerlingengegevens ontvangen:

 Leerplatformen/uitgeverijen:

●   Bingel, Diddit (Vanin)
●   Ambrasoft, Scoodle (Plantyn)
●   Veilig Leren Lezen (Zwijsen)
●   Smartschool

Digitale diensten:

●   G-suite for education (Google)
●   Office 365 for education (Microsoft)

 

Overige:

●   Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
●   (Gemeentelijk) Zwembad

 

 

(5) Smartschool:  Sint-Jozefsinstituut Basisschool, Vrij Technisch Instituut, OLVE, OLVE middenschool, Sint-Jozefsinstituut, KASO Mortsel
(6) Schoolonline/Bingel: Sint-Lutgardisschool, Mater Christi, Olve-basisschool, Olve-Familia, Lagere school De Link, Kleuterschool De Link, Kleuterschool Familia
(7) WISA: Sint-Jozefsinstituut Basisschool, Mater Christi, Olve-basisschool, Olve-Familia, Lagere school De Link,Kleuterschool De Link, Kleuterschool Familia, Vrij Technisch Instituut
(8) Zorgkompas: Sint-Hubertusschool
(9) Informat: Sint-Jozefschool, Sint-Lutgardisschool, Zonnekesschool, OLVE, OLVE middenschool, Sint-Jozefsinstituut, KASO Mortsel, Sint-Jozefschool, Sint-Hubertusschool
(10) I-school: Mater Christi