Stel je vraag

Het OLVE team staat je graag te woord voor al je vragen.

Je kan op de volgende wijze contact opnemen:

 • een e-mail sturen naar info@olve.be

 • telefoneer naar 03 449 56 25 (campus Edegem)

 • telefoneer naar 03 449 62 80 (campus Mortsel)

 • dit contactformulier invullen

 

Ik ben:
Ik word liefst gecontacteer via:
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

onze visie

schoolvisie en pedagogisch project

Het OLVE-college heeft een eigen visie en pedagogisch project opgesteld.
Wat willen wij bereiken, wie willen we zijn?

Onze visie:

Het college wil zich profileren als een school met de klemtoon op:

 • een christelijke waardebeleving,
 • een intense intellectuele vorming,
 • een openheid naar de derde en vierde wereld toe,
 • en een grote interesse voor beweging.

Geregeld organiseert de school binnen- en buitenschoolse activiteiten die ons opvoedingsproject aan de buitenwereld tonen.
Een zeer actief oudercomité helpt de school op allerlei terreinen.

Wat bieden wij je zoon/dochter?

 • een christelijke opvoeding
 • een zeer degelijke intellectuele vorming
 • een fijne menselijke levenshouding en beleefde omgangsvormen
 • veelzijdige esthetische vorming en creativiteit
 • evenwichtige lichaamsontwikkeling door sport en spel
 • noodzakelijke orde en rust
 • zwemgelegenheid
 • mogelijkheid tot middagverblijf met toezicht
 • individuele begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden
 • sportclub: voetbal, badminton, tafeltennis
 • avondstudie

Wij zijn "bij" voor wat betreft :

 • vakkundige verwerking van de leerstof
 • gebruik van de moderne leermethoden
 • aankoop van de nieuwste boeken en leermaterialen
 • informatica- en communicatietechnologie
 • moderne sportaccommodatie

Wij streven een hechte samenwerking na tussen school en gezin:

 • schoolrapport met evaluatie van de vorderingen
 • contactavonden met alle leerkrachten
 • oudercomité als steun voor de schoolwerking

Ons pedagogisch project:

Vrede • respect • verdraagzaamheid • eerlijkheid • samenwerking • geluk • verantwoordelijkheid • eenvoud • vriendschap • verbondenheid zijn kenmerken van ons ‘samenleven op OLVE’. We beleven ze in een christelijke context met Jezus als blijvende inspiratiebron. 
Binnen het katholiek onderwijs is het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege een studiehuis dat jongeren voortdurend uitdaagt om zich te ontplooien en ze zin geeft om te leren voor het leven. Directieleden, leerkrachten en opvoeders proberen – elk op hun eigen manier –  voor te leven en ertoe bij te dragen dat OLVE één dynamische gemeenschap is. Hier kan iedereen zich thuis voelen, zich ontwikkelen en elke dag werken aan een veelbelovende toekomst.

Kennen en kunnen

OLVE zorgt ervoor dat jongeren de nodige kennis, vaardigheden en attitudes verwerven om te studeren en om een waardevolle plaats in de samenleving te vinden. Dat doen we in een stimulerende leeromgeving en met een hoogstaand leeraanbod.
Door de leerinhoud te laten aansluiten bij de leefwereld van de jongeren proberen we doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, zin voor organisatie en veiligheid, initiatief en planning en een ruime belangstelling bij te brengen. 
Voor leerlingen is individuele studiebegeleiding voorzien. We reiken een aangepaste leermethode aan, we sturen bij en begeleiden de studiekeuze.
Door inzicht te verwerven in hun capaciteiten krijgen onze leerlingen de kans om hun talenten optimaal te gebruiken.

Zijn

OLVE hecht veel belang aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van elke leerling.
We stimuleren bij jongeren een positief zelfbeeld, durf, vertrouwen en creativiteit. Daarom ondersteunen we hen in wat ze kunnen, tonen begrip voor wat ze niet kunnen en leren hen omgaan met deze mogelijkheden en beperkingen.


Elk leven is uniek. Dat willen we onze jongeren leren aanvoelen. Met het nodige zelfrespect brengen ze eerbied en waardering op voor anderen, voor hun omgeving en voor andere culturen. We moedigen onze leerlingen voortdurend aan om belangrijke menselijke waarden na te leven. Agressie, pestgedrag, racisme, vandalisme en het gebruik van verslavende middelen worden in onze school niet getolereerd. OLVE voert via individuele begeleiding, lessen en projecten een preventiebeleid.
Doordacht omgaan met reacties en gevoelens is belangrijk. Een sociaal vaardige leerling heeft aandacht voor een hartelijke omgang en is emotioneel weerbaar. We reiken daarvoor de nodige communicatieve vaardigheden aan.
De verkenning van culturele veelzijdigheid gebeurt op een open en kritische manier. We brengen onze leerlingen daarmee in contact via lessen, projecten, tentoonstellingen, film, toneel en studiereizen zowel in binnen- als in buitenland.
OLVE is een muzisch-creatieve school. Kunstzinnige leerlingen en leerkrachten krijgen er een podium.
OLVE is een sportieve school. Onze gezondheidseducatie stimuleert een gezonde levenswijze en voorkomt gezondheidsproblemen.
OLVE is een groene school. We kiezen voor een beleid van soberheid, energiebesparing en afvalsortering. Onze milieueducatie moet jongeren helpen op een ecologisch verantwoorde manier om te gaan met de natuur.
In de samenleving bekleden jongeren een plaats en ze hebben er een taak te vervullen. Op onze school willen we hun de bereidheid bijbrengen de mensenrechten te eerbiedigen en hun verplichtingen als wereldburger na te komen. Daarnaast vinden we ook communicatie en een open dialoog onontbeerlijk.

Zoeken

De verhalen over Jezus dagen ons steeds opnieuw uit. Op OLVE krijgen leerlingen de kans om op een andere manier naar de werkelijkheid te leren kijken. Zoals Jezus vroeger, willen ook wij nu leren oog te hebben voor wie in zijn zelfontplooiing bedreigd wordt. Wij komen op voor voldoende kansen en mogelijkheden voor iedereen. Leerlingen, leerkrachten, opvoeders, directie en ouders werken samen aan vrede, rechtvaardigheid, wederzijds respect, verzoening, solidariteit, dienstbaarheid en naastenliefde.
Wij willen mee bouwen aan een gemeenschap, waarin de verbondenheid onder mensen versterkt wordt. Dat doen we, net als Jezus, door aandacht te hebben voor iedereen, door niemand uit te sluiten en door op te roepen tot belangeloos engagement.
Elke mens verdient respect, ongeacht zijn geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Wij staan niet achter opvattingen die aan een verdraagzame samenleving afbreuk doen. In elke ontmoeting willen wij kansen zien om ons te verdiepen en te verrijken. We staan vaak stil om ons te bezinnen over het leven, over lief en leed. Op het ritme van het kerkelijk jaar vieren we samen dankbaar feest.

OLVE, een goed idee!

 

Tot slot

Hoewel onze maatschappij geseculariseerd is, willen wij in ons opvoedingswerk een centrale plaats geven aan de religieuze vorming. Binnen onze visie van katholieke dialoogschool staan wij open voor andere overtuigingen om door middel van gesprek tot wederzijdse verrijking te komen. Dit alles met respect en behoud van onze eigen christelijke visie.
Wij ijveren ervoor dat onze leerlingen een ruime algemene ontwikkeling zouden verwerven en wij blijven geloven dat dit doel maar bereikt wordt als ze zich persoonlijk willen inspannen.
Wij verwachten dat onze leerlingen in de loop van hun secundaire opleiding een studiepersoonlijkheid ontwikkelen. Die biedt immers de beste perspectieven in het hoger onderwijs. 


Iedereen moet leren samenleven met gelijkgezinden en andersdenkenden, met vrienden en vreemden. Aan het pesten en plagen op school wordt de laatste tijd terecht veel aandacht besteed. Daarom werken leerkrachten en ondersteunend personeel aan relatievorming in de puberteit en de preadolescentie.

Voor de opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken. Anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen.

De volledige opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs vind je op www.vsko.be > vsko > opdrachten.